STRØMAFBRYDELSE TORSDAG DEN 29.10.2020

Der vil være strømafbrydelse på værket torsdag den 29. oktober i tidsrummet fra kl. 9.30 til 10.30.

Der vil derfor heller ikke være varme i byen i dette tidsrum.

STORT FORBRUG AF VAND

Vi oplever i perioder,  at der er et ekstraordinært stort forbrug af vand på fjernvarmeledningen.
Vi opfordrer derfor til, at alle er opmærksomme og henvender sig til os, hvis man oplever noget unormalt eller har mistanke om lækager.

Generalforsamling torsdag den 26. november kl. 18.30 i Blåhøj Hallens Cafeteria

Generalforsamlingen starter med biksemad

 Dagsorden:

 1. Velkomst og valg af dirigent
 2. Beretning for regnskabsåret.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse v/revisor
 4. Budget for driftsåret fremlægges af revisor
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplaner
 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Evt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Blåhøj Energiselskab

 

 

Fælles interesser giver sammenhold

Blåhøj Energiselskab A.m.b.A. blev opført i 1996 og sat i drift i 1997.

Andelshaverne er varmeforbrugerne og gylleleverandørerne i lokalområdet.

Den daglige drift varetages af en en driftsleder. Som medhjælp til reparationer, vedligeholdelse samt vagtservice er der ansat en driftsassistent. Værket råder også over en gyllebil, hvortil der er ansat en chauffør.

Selskabets formål er at levere miljøvenlig produceret varme til varmeforbrugerne
i Blåhøj samt at pro­ducere el, som sælges til elnettet.

Naturlige råvarer

Energiproduktion baseret på biogas er i dag den mest CO2 miljøvenlige form for energi. Biogassen, der er en blanding af methan (CH4) og CO2, afbrændes i værkets gasmotorer, hvor det omdannes til varme og elektricitet.

Biogassen fremstilles ved hjælp af gylle fra landbrug og organiske affaldsprodukter fra slagterier og fiskeindustrien. Gyllen indeholder bl.a. kulstof, som kommer tilbage til jorden, de let omsættelige dannes til biogas.

NYHEDER

 

 

Nye investeringer

 • Ny trækker til at trække gylletralier, en Mercedes Arocs 2553.
 • Ny læsse/losse hal til modtagelse af biomasser.