Årsrapport 2020-2021

Her kan du se Årsrapporten for 2020-2021:

 

Årsrapport 2020-2021

 

 

 

Generalforsamling torsdag den 11. november 2021 kl. 18.30 i Blåhøj Multihus

 

Generalforsamlingen starter med biksemad

 

Dagsorden:

 

 

1.     Velkomst og valg ad dirigent.

2.     Beretning for regnskabsåret.

3.     Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse af revisor.

4.     Budget for driftsåret fremlægges af revisoren.

5.     Forslag fra bestyrelsen herunder evt. investeringsplaner.

6.     Indkomne forslag fra andelshaverne.

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Søren Røndbjerg, Willy Højgaard og Thomas Sørensen. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg.

8.     Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.     Valg af revisor.

10. Evt.

 

 

Fælles interesser giver sammenhold

Blåhøj Energiselskab A.m.b.A. blev opført i 1996 og sat i drift i 1997.

Andelshaverne er varmeforbrugerne og gylleleverandørerne i lokalområdet.

Den daglige drift varetages af en en driftsleder. Som medhjælp til reparationer, vedligeholdelse samt vagtservice er der ansat en driftsassistent. Værket råder også over en gyllebil, hvortil der er ansat en chauffør.

Selskabets formål er at levere miljøvenlig produceret varme til varmeforbrugerne
i Blåhøj samt at pro­ducere el, som sælges til elnettet.

Naturlige råvarer

Energiproduktion baseret på biogas er i dag den mest CO2 miljøvenlige form for energi. Biogassen, der er en blanding af methan (CH4) og CO2, afbrændes i værkets gasmotorer, hvor det omdannes til varme og elektricitet.

Biogassen fremstilles ved hjælp af gylle fra landbrug og organiske affaldsprodukter fra slagterier og fiskeindustrien. Gyllen indeholder bl.a. kulstof, som kommer tilbage til jorden, de let omsættelige dannes til biogas.

NYHEDER

 

 

Nye investeringer

  • Ny trækker til at trække gylletralier, en Mercedes Arocs 2553.
  • Ny læsse/losse hal til modtagelse af biomasser.